เวลาที่เซอร์เวอร์ : ".$stime." น.
"; if(file_exists($file)) { $fh = fopen($file, "r"); $s = filesize($file); if($s == 0) { $out = "บอทยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล"; }else{ echo "บอท 5 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
"; // Read entries file into an array. $text = file($file); // How many entries we have. $lines = count($text); // เปลี่ยน เลข 5 เป็นเลขอื่น ถ้าต้องการให้แสดงมากกว่า 5 ตัว for ($i=$lines-1;$i>=$lines-5;$i--) { $info = explode("|",$text[$i]); $day = explode("/",$info[0]); $m = number_format($day[1]); $tm = explode(":",$info[1]); $agent = $info[2]; $ip = $info[3]; $out = "".$agent." ( $ip) "; if(date('d',time()) == $day[0]){ $out .= " วันนี้"; }else{ $out .=" เมื่อวันที่ ".$day[0]." ".$month[$m]." ". ($day[2]+543); } $out .= " เวลา ". $tm[0]. ".".$tm[1]." น.
"; echo $out; } } fclose($fh); } ?>